-حوزه عملیات:

حوزه عملیات تعاونی (طبق ماده 4 اساسنامه) وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه می باشد.

 

-شرایط عضویت:

شرایط پذیرش عضویت در تعاونی(طبق ماده 11 اساسنامه) منحصرا برای اشخاص حقیقی امکانپذیر است.

الف// شرایط اختصاصی:

 کارکنان شاغل و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی.

 

ب// شرایط عمومی:

 1-عدم ممنوعیت و حجر

 2-عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

 3- تکمیل درخواست عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و مقررات تعاونی

 4-تایید وتعهد امورمالی محل خدمت متقاضی مبنی بر کسر حق عضویت ماهانه و سایر کسورات با اعلام تعاونی

 5-خرید حداقل 30 سهم تعاونی(هرسهم 10000ریال) و ارائه اصل سند واریزی

 6-ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی

 7- ارائه تصویر آخرین فیش حقوقی

 8-تسلیم یک قطعه عکس پرسنلی

 9-ارائه تصویر برگ اول شناسنامه و کارت ملی.

 

متقاضیان عضویت درصورت داشتن شرایط اختصاصی و عمومی باید به رابط تعاونی درمحل کارمراجعه ویا دردفترشعبه تعاونی اعتبار حضوریابند.

ج//سایر ضوابط:

- پس ازپذیرش وگرفتن شماره عضویت، برای برخورداری ازتسهیلات وسایرمزایای تعاونی هرعضو باید:

1- حداقل سهام را داشته باشد(در حال حاضر 200 سهم 10000ریالی) وحق عضویت ویژه (برابر با سهم سایر اعضا از دارائیها ،اموال طبق آخرین تجدید ارزیابی وذخایر واندوخته های قانونی )

2- جاری بودن پرداخت حق عضویت ماهانه وداشتن حداقل مبلغ حق عضویت به میزانی که در بخش حق عضویت در سیستم جز معوقه نباشد.

تبصره:حداقل مبلغ حق عضویت ماهانه برای تمام اعضا یکسان و ابتدای هر سال توسط هیات مدیره ابلاغ میگردد ولی طبق مصوبه هیات مدیره درصورت تمایل ،اعضا میتوانند با درخواست کتبی بدون بازگشت این رقم را (فعلا) تا 2000000 ریال افزایش دهند.

لوگوی شرکت

نام شرکت