تاريخچه تأسيس شركت:

شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 1369/10/3 تحت شماره 81584 و با سرمايه اوليه 000‚020‚6 ريال منقسم به 602 سهم ده هزارريالي با اهداف مشروحه زير در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد.

 در ادامه فعاليت چند ساله ، در سال 1388 موفق به اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي گرديده و طبق ماده 2 اسساسنامه ابلاغي بانك مركزي اهداف تعاوني به شرح ذيل مي‌باشد :

 

اهداف تعاونی :

 

1- ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری و تعاون عمومی

2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- تامین نیازمندی های اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن.

 

-موضوع فعالیت تعاونی:

 

1- افتتاح انواع حساب سپرده هاي مختلف و پرداخت وام و تسهيلات اعتباري با دريافت كارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي منحصرں براي اعضاء ، با رعايت قوانين مورد اشاره در مواد 14 و 17 دستورالعمل اجرايي تأسيس ، فعاليت و نظارت بر تعاوني هاي اعتبار ، مصوب شوراي محترم پول و اعتبار ( قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات مرتبط با آن ) .

2- اخذ وام قرض الحسنه و تسهيلات اعتباري از بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز .

3- اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت ، اشخاص حقيقي و يا حقوقي .

4- توديع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت نزدبانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز .

5- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضاء در حدود امكانات و در چارچوب مقررات .

6- خريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوط و خريد اوراق مشاركت دولتي و يا تضمين شده توسط دولت در چارچوب مديريت نقدينگي شركت.

 

لیست منتخبین اعضای هیئت مدیره در جلسه عمومی مورخ 95/04/27 و همچنین منتخبین بازرسان سال مالی 96 به شرح زیر میباشد:

 


 

 

لوگوی شرکت

نام شرکت