مدیر شعبه: آقاي غلامرضا گل محمدی


متصدی سیستم جزء : خانم فاطمه شكري مژدهي

تلفن و فاكس : 22429785

آدرس: تهران - بزرگراه شهيد چمران - خ تابناك - باغ كشاورزي - صندوق پستي 111 - 19835 - تعاوني اعتبار

كدپستي: 1985713133

 

گزارش عملکرد شعبه تحقیقات ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت