مدیر شعبه: آقاي بهرام زماني

مسئول مالی : آقاي عباس نعمتی

متصدی سیستم جزء : آقاي رضا فرقاني

تلفن و فاكس: 88723668 81122414

آدرس: تهران - خ سيد جمال الدين اسد آبادي - نبش خ28-ساختمان جهاد استان تهران - تعاوني اعتبار

كد پستي: 1431994191

گزارش عملکرد شعبه تهران ( پنج ماهه اول سال 1396)

 

لوگوی شرکت

نام شرکت