مدیر شعبه: آقاي منصور اله ياري

مسئول مالی : آقاي رحمان زنگنه

متصدی سیستم جزء : آقاي سيدعبدالرضا صباحي

تلفن و فاكس: 38379678 - 083

آدرس: كرمانشاه - ميدان نفت - بلوار كشاورز - سازمان جهادكشاورزي - ساختمان شماره ( 1 ) - طبقه اول

كدپستي

گزارش عملکرد شعبه کرمانشاه ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت