مدیر شعبه: آقاي بهزاد کاوری زاده

مسئول مالی : خانم سحر محبي

تلفن و فاكس: 34426937-026

آدرس: كرج - خ شهيد بهشتي - م شهيد آجرلو - سازمان جهادكشاورزي استان البرز - تعاوني اعتبارشعبه البرز

كدپستي: 3145613145

گزارش عملکرد شعبه البرز ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت