معرفی انواع تسهیلات اعطایی به اعضا وشرایط پرداخت آنها

الف-هر عضو میتواند تا پنج برابر سرمایه خود شامل(مبلغ سهام،حق عضویت ویژه ، حق عضویت ماهانه)وام دریافت و به تعاونی بدهکار باشد.

ب-شرایط عمومی برای کلیه وامهای پرداختی به اعضا

1-تکمیل فرم درخواست وام توسط متقاضی وام، تکمیل فرم قرارداد وام و امضا توسط متقاضی  و ضامن (ضامن باید عضو تعاونی باشد)

2-ارائه برگ گواهی کسر از حقوق از امور مالی محل خدمت ودریافت حقوق

3-تسلیم چک یا سفته از طرف متقاضی با دو امضا توسط ضامن در پشت آن (بادرج بازپرداخت مبلغ وام را ضامن هستم)

4-معرفی شماره حساب بانکی(بانک عامل شعبه) جهت واریز مبلغ وام بحساب متقاضی

5-مانده حقوق متقاضی پس از احتساب قسط ماهانه باید بیش از 30%حقوق دریافتی باشد

6-ارائه تصویر آخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن

7-متقاضی و ضامن هنگام تقاضا نباید دارای معوقه وامهای در یافتی از این تعاونی باشند وباید اقساط معو قه را تسویه کرده باشند

8-پرداخت هر نوع وام به متقاضی مشروط به تسویه وام همنام وسپری شدن سررسید آخرین قسط مقرر خواهد بود(باستثناء وام امتیاز حساب پس انداز)

9-مدارک فوق بایستی به رابط تعاونی در محل خدمت عضو یا به مسئول وام در شعبه تعاونی تحویل داده شود

10-ضمانت افراد بصورت متقابل صرفا جهت اعضای رسمی پذیرفته است  سایر کارکنان قراردادی و پیمانی طبق ضوابط اعلامی توسط شرکت میبایست ضامن معرفی نمایند

11- سهامداران بازنشسته کشوری متقاضی وام ،با توجه به شرایط شعبه مربوطه و صلاحدید آن مرکز نیاز به معرفی ضامن ندارند

12-مبلغ سود به اصل مبلغ وام اضافه وجمعابصورت اقساط ماهانه ازحقوق وام گیرنده کسر میگردد

ج-انواع وام شامل:

---------------

1-وام عادی.

-سقف وام حداکثر 200000000 ریال (دویست میلیون ریال)

-مدت بازپرداخت حداکثر48 ماه ومیزان سود 4% با فرمول بانکی

-مدت بازپرداخت وام قبلی(درصورت دریافت)باید سپری شده باشد

-مانده بدهی یا معوقه نداشته باشد

- برای اولین  دریافت وام عادی باید شش ماه از تاریخ عضویت گذشته باشد

-میزان وام متعلقه ارتباط مستقیم با میزان مانده حق عضویت ماهانه عضو داشته وضریبی بین دو تا سه برابر آن مبلغ خواهد بود

-سایر شرایط عمومی وامها در این وام مستتر است

----------------

2- وام ازدواج.

-حد اکثر سقف وام 50000000ریال(پنجاه میلیون ریال)

- مدت بازپرداخت حد اکثر 24 ماه ومیزان سود 4% با فرمول بانکی

- حداکثر 1 مورد همزمان  وام ازدواج به عضوپرداخت میگردد ،پرداخت مورد بعدی پس از اتمام وام دریافتی از این نوع وام میباشد

- از تاریخ وقوع عقد مندرج در سند ازدواج عضو یا افراد تحت تکفل نباید از یک سال گذشته باشد

- تاریخ وقوع عقدباید بعد از شروع عضویت متقاضی باشد

-ارائه تصویر از صفحات سوم تا پنجم عقدنامه و تصویر برگ دوم شناسنامه متقاضی

-سایر شرایط عمومی وامها در این وام مستتر است

------------------------

3-وام جعاله کوتاه مدت .

-حد اکثرسقف وام 30000000 ریال(سی میلیون ریال)

-مدت باز پرداخت حداکثر 18 ماه میزان سود 8% با فرمول بانکی

- این وام شرایط خاصی ندارد ودرصورت وجود منابع وعدم بدهی از این نوع وام به متقاضی پرداخت میگردد

سایر شرایط عمومی وامها در این وام نیز مستتر است

----------------------------------

4- وام جعاله بلند مدت

-سقف وام حداکثر 70000000ریال(هفتاد میلیون ریال)

-مدت باز پرداخت حد اکثر 36 ماه و میزان سود 13% با فرمول بانکی

-این وام شرایط خاصی نداشته و در صورت وجود منابع وعدم وجود بدهی از این نوع وام به متقاضی پرداخت میگردد

-سایر شرایط عمومی وامها در این وام نیز مستتراست

--------------

5-وام کارگشا

-سقف این وام حداکثر 20000000 ریال(بیست میلیون ریال)

-مدت بازپرداخت حداکثر 12 ماه و بصورت یک قسط وبا دریافت یک فقره چک معتبر از وام گیرنده یا چک متعلق به ضامن با سررسید معین ، یا اقساط ماهانه مانند سایر وامها

-سود این وام 4% با فرمول بانکی

-این وام به متقاضیانی پرداخت میشود که مشکل موردی و اضطراری داشته باشند و در صورت وجود منابع پرداخت خواهد شد

-سایر شرایط عمومی وام در این وام نیز مستتر است

 --------------

6-وام سپرده

-این وام به افراد معرفی شده از طرف صاحبان سپرده  و با هدف رفع نیاز کارکنان خود با اعطای وام که با عقد قرارداد فی مابین مبلغی نزد تعاونی ودیعه میسپارند پرداخت میگردد  

-مبلغ وام و مدت بازپرداخت توسط سپرده گذار تعین ودر معرفی نامه قید میگردد

-میزان سود طبق توافق طرفین در قرارداد اخذ میگردد

-فرد معرفی شده باید عضو تعاونی باشد یا شرایط عضویت را داشته باشد

-سایر شرایط عمومی وام در این وام نیز مستتر است

----------------------------------------------------------

7-وام جایزه قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه

-میزان این وام(درمبالغ متعدد) در ابتدای شروع دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه اعضا توسط هیات مدیره در هر دوره تعین واز طرق مختلف به اطلاع اعضا وصاحبان حساب خواهد رسید

-این وام با سود مناسب و متغیر وبازپرداخت 30 ماهه اعطا میگردد

-این وام فقط به برندگان جوایزدر قرعه کشی حسابهای پس اندازقرض الحسنه اعضا تعلق میگیرد

-این وام قابل واگذاری بغیر نیست

-سایر شرایط عمومی وامها در این وام نیز مستتر است

 

توجه: اعضاء محترم:

لازم به ذکر است، طبق بودجه مصوب سالانه، هر شعبه درماه موظف به پرداخت وامهای جعاله حداکثر تا سقف 25 درصد وصولی ماهانه میباشد، و 75 درصد وصولی ماهانه میبایست به وامهای کم بهره ازجمله وام عادی، ازدواج و کارگشا اختصاص یابد. لذا مدیران محترم شعب جهت تحقق بودجه مصوب میبایست پرداخت انواع وامها را مدیریت نمایند تا تقاضای وامهای کم کارمزد در الویت قرار گیرند، لذا در صورت کمبود منابع در مقابل تقاضا، پرداخت وامهای جعاله تا سقف کامل در الویت نمیباشند.

موارد فوق صرفا جهت اطلاع رسانی و بالا بردن سطح کیفی خدمات بوده، بنابراین نحوه پرداخت وام ها بنا به شرایط و امکانات شعبه مربوطه میباشد.

 

کمک به رفع گرفتاری و رضایت اعضا محترم نهایت آرزوی ماست

لوگوی شرکت

نام شرکت