هیات مدیره تعاونی اعتبار در پایان هرسال  پس از مشخص شدن میزان درآمد در صورت های مالی و کسر هزینه و کسورات قانونی ،سود قابل تقسیم به سهام داران را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد و پس از تصویب مجمع به نسبت سهام و به صورت روز شمار ، سود سالانه به اعضا تعلق میگیرد که به حساب اعضا منظور و درصورت وضعیت آنان قابل مشاهده میباشد.همچنین سود سهام هر عضو در گزارش "صورت وضعیت"  وی در سایت قابل مشاهده است.

برای مشاهده سود سهام سنوات گذشته در منوی سایت به بخش "درباره شرکت" > "آمارها"  مراجعه شود

لوگوی شرکت

نام شرکت