کارکنان شعبه

مدیر شعبه: آقاي نصراله جعفرزاده

مسئول مالی : آقاي احمد عاصمي

متصدی سیستم جزء: آقاي مهرداد افضلي

تلفن:  7743595 - 0451

آدرس: اردبيل - كارشناسان شهرك اداري - م مهارت - ساختمان جهادكشاورزي - تعاوني‌اعتبار

كدپستي 5615813375

 

 

گزارش عملکرد شعبه اردبیل ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت