کارکنان شعبه :

مدیر شعبه: آقاي سهیل محمدی

مسئول مالی : آقاي سيدمهدي حسني

متصدی سیستم جزء : خانم نرگس كاظم نژاد

تلفن و فاكس: 33320759 - 013

آدرس: رشت - ميدان فرهنگ - ساختمان جهادكشاورزي(1) تعاوني اعتبار

كدپستي 4193844884

گزارش عملکرد شعبه گیلان ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت