کارکنان شعبه :

مدیر شعبه: آقاي حسین آوازی

مسئول مالی :  آقاي محمد محسني

متصدی سیستم جزء : آقاي محسن محسني

تلفن و فاكس:         32126669-025

تلفن:         32852264-025

آدرس: قم - بلوار غدير - جنب بوستان علوي - طبقه همكف - ساختمان سازمان جهاد كشاورزي استان قم

كدپستي: 141556345
 

گزارش عملکرد شعبه قم ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت