مدیر شعبه: آقاي عبدالعلي جمشيدي

مسئول مالی : آقاي حمزه سي سخت نژاديان

متصدی سیستم جزء : آقاي ذوالفقار بازيار

تلفن و فاكس: 33337277 - 074

آدرس: ياسوج - اول جاده سي سخت - سازمان جهاد كشاورزي شماره ( 2 ) - تعاوني اعتبار شعبه ياسوج

كدپستي: 7591741431

گزارش عملکرد شعبه یاسوج  ( پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت