مدیر شعبه: آقاي رحيم يعقوبي

مسئول مالی : آقاي منوچهر بيگدلي

متصدی سیستم جزء : آقاي عليرضا تابيده چي


تلفن و فاكس :38215613- 081

تلفن جهاد: 9 - 38215614- 081
داخلي 502 - 501

آدرس: همدان - م بيمه - خ عمران - كوچه مشكي - ساختمان جهادكشاورزي استان همدان

كدپستي: 6515916678

 

گزارش عملکرد شعبه همدان (پنج ماهه اول سال 1396)

لوگوی شرکت

نام شرکت